పుణె: శ్రీమహాలక్ష్మి అమ్మవారికి 16 కేజీల పసిడి చీర అలంకరణ

 

పుణె: శ్రీమహాలక్ష్మి అమ్మవారికి 16 కేజీల పసిడి చీర అలంకరణ

 

పుణె: శ్రీమహాలక్ష్మి అమ్మవారికి 16 కేజీల పసిడి చీర అలంకరణ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  పుణె: శ్రీమహాలక్ష్మి అమ్మవారికి 16 కేజీల పసిడి చీర అలంకరణ