'తెలంగాణ ప్రజలకు బాబు క్షమాపణ చెప్పాలి' | Kavitha demanded Chandra Babu to say sorry to Telangana People - Sakshi

 

'తెలంగాణ ప్రజలకు బాబు క్షమాపణ చెప్పాలి' | Kavitha demanded Chandra Babu to say sorry to Telangana People - Sakshi

 

'తెలంగాణ ప్రజలకు బాబు క్షమాపణ చెప్పాలి' | Kavitha demanded Chandra Babu to say sorry to Telangana People - Sakshi

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  'తెలంగాణ ప్రజలకు బాబు క్షమాపణ చెప్పాలి' | Kavitha demanded Chandra Babu to say sorry to Telangana People - Sakshi