మేడ్చల్‌లో గృహిణిపై కామాంధుడు కాటు | rape attempt on housewife in medchal district - Sakshi

 

మేడ్చల్‌లో గృహిణిపై కామాంధుడు కాటు | rape attempt on housewife in medchal district - Sakshi

 

మేడ్చల్‌లో గృహిణిపై కామాంధుడు కాటు | rape attempt on housewife in medchal district - Sakshi

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  మేడ్చల్‌లో గృహిణిపై కామాంధుడు కాటు | rape attempt on housewife in medchal district - Sakshi