బుద్ధుని మాటల్లో అబద్ధం ఉంటుందా? | Where Man Can Not Believe God - Spiritual Secrets

 

బుద్ధుని మాటల్లో అబద్ధం ఉంటుందా? | Where Man Can Not Believe God - Spiritual Secrets

 

బుద్ధుని మాటల్లో అబద్ధం ఉంటుందా? | Where Man Can Not Believe God - Spiritual Secrets

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  బుద్ధుని మాటల్లో అబద్ధం ఉంటుందా? | Where Man Can Not Believe God - Spiritual Secrets
   
   
   
   
   
   
  #Buddha #God #SSecretsTelugu #SpiritualSecrets #Spirituality #Desire #Anger #Fear #FearFiles #Secret #భయం #కోపం #కోరిక #రహస్యం #Spiritual కోరికలే మన దుఃఖానికి కారణం అంటాడు గౌతమబుద్ధుడు. అంటే కోరికలు మన శత్రువులా? దుఃఖాన్ని కలిగించేవి శత్రువులు కాక మరేమవుతాయి? కానీ ఎలా నమ్మడం? లోకం తీరు చూస్తే ఆనందం అంతా కోరికల్లోనే కనబడుతోంది మరి. మరి సత్యాన్వేషకుడు సాగాల్సింది ఎలా? Gautama Buddha says that desire is the cause of our sorrow. Does that mean desire is our enemy? What causes grief should be none other than an enemy. Isn't it? But how to believe this ? If you look at the world, all happiness is seen in desires. How should a truth-seeker go along in between this confusion? బుద్ధుని మాటల్లో అబద్ధం ఉంటుందా? | Where Man Can Not Believe God - Spiritual Secrets

  Something went very wrong

  Reload to try again