పూజించకూడని పూలతో శివుణ్ణి పూజించే ఆలయం Temple Where Lord Shiva Is Worshiped Using Banned Flowers

 

పూజించకూడని పూలతో శివుణ్ణి పూజించే ఆలయం Temple Where Lord Shiva Is Worshiped Using Banned Flowers

 

పూజించకూడని పూలతో శివుణ్ణి పూజించే ఆలయం Temple Where Lord Shiva Is Worshiped Using Banned Flowers

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  పూజించకూడని పూలతో శివుణ్ణి పూజించే ఆలయం Temple Where Lord Shiva Is Worshiped Using Banned Flowers
   
   
   
   
   
   
  నాగుపాములు మొగలి పొదల్ని ఆశ్రయించి ఉంటాయి. మరి ఆ నాగుపాముల్ని ఆభరణాలుగా ధరించేవాడు శివుడు. మరి శివుణ్ణి మాత్రం మొగలిపూలతో పూజించకూడదు. ఎందుకిలా? దీనికి సమాధానం శివపురాణంలో ఉంది. ఇంతకీ ఏంటి ఆ రహస్యం? Kewra (Ketaki ) bush gives shelter to cobras which are ornaments to Lord Shiva. But why Kewra is banned from worshipping Shiva? The answer is in the Shiva Purana. What is that secret?