ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಓಬವ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರವಿ ಡಿ. ಚೆನ್ನಣ್ಣನವರ್

 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಓಬವ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರವಿ ಡಿ. ಚೆನ್ನಣ್ಣನವರ್

 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಓಬವ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರವಿ ಡಿ. ಚೆನ್ನಣ್ಣನವರ್

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಓಬವ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರವಿ ಡಿ. ಚೆನ್ನಣ್ಣನವರ್
   
   
   
   
   
   
  Bengaluru west division police have formed a special team, 'Obavva Pade' to curb eve teasing and sexual harassment on women in and around majestic area. The team led by Uppar pet sub inspector Kathyayini included eight police. ನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ, ಕೊಲೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸುವುದು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರರಿಸಲು ಓಬವ್ವ ಪಡೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.