ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಅಮೃತ ಯೋಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಹಾಗು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು | ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

 

ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಅಮೃತ ಯೋಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಹಾಗು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು | ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

 

ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಅಮೃತ ಯೋಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಹಾಗು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು | ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಅಮೃತ ಯೋಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಹಾಗು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು | ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
   
   
   
   
   
   
  Guru Pushya Yoga, also called guru Pushya Amrit Yoga. It is an auspicious time formed when the Pushya Nakshtara falls on a Thursday. September 6th and October 4th of 2018 this yoga forms. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂಥ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಇದರ ಹೆಸರು ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಅಮೃತ ಯೋಗ. ಗುರುವಾರದಂದು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವೂ ಬಂದರೆ ಆ ದಿನದ ಯೋಗವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಈ ಯೋಗವಿದೆ.