ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಓ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಗೆ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಂತೆ | Oneindia Kannada

 

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಓ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಗೆ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಂತೆ | Oneindia Kannada

 

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಓ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಗೆ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಂತೆ | Oneindia Kannada

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಓ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಗೆ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಂತೆ | Oneindia Kannada
   
   
   
   
   
   
  ನಾನು ಸಲಿಂಗಿ , ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಒಬ್ಬ ತಾನು ಹೇಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಲಿಂಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ', ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಪಲ್ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್. It has not been a secret in the discerning tech world or in the gay-lesbian community, but Apple CEO Tim Cook has made his homosexuality public in a powerful essay in which he said he considers being gay "among the greatest gifts God has given me."