മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുറിക്ക് മുമ്പിൽ കത്തിയുമായി യുവാവ് | Oneindia Malayalam

 

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുറിക്ക് മുമ്പിൽ കത്തിയുമായി യുവാവ് | Oneindia Malayalam

 

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുറിക്ക് മുമ്പിൽ കത്തിയുമായി യുവാവ് | Oneindia Malayalam

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുറിക്ക് മുമ്പിൽ കത്തിയുമായി യുവാവ് | Oneindia Malayalam
   
   
   
   
   
   
  malayalai youth tried to committ $uicide at kerala house where cm stay dis: താൻ മരിക്കാൻ പോകുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ചതിച്ചുവെന്ന് അലറിക്കൊണ്ടാണ് ഇയാൾ കത്തിയുമായി പാഞ്ഞത്. നിരവധി തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി കണ്ട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. #Suicide