പ്രളയത്തിനുശേഷം പേടിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ! | Oneindia Malayalam

 

പ്രളയത്തിനുശേഷം പേടിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ! | Oneindia Malayalam

 

പ്രളയത്തിനുശേഷം പേടിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ! | Oneindia Malayalam

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  പ്രളയത്തിനുശേഷം പേടിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ! | Oneindia Malayalam
   
   
   
   
   
   
  Muralee Thummarukudi warns against Asbestos sheets in Facebook post ആസ്ബെസ്റ്റോസിനെക്കുറിച്ച് അറിവും നിയമങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്ന ഏറെ രാജ്യങ്ങളിൽ ആ അറിവുണ്ടാക്കാനും നിയമം മാറ്റാനും ദുരന്ത അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കേരളവും ഈ അവസരം അതിനും കൂടി ഉപയോഗിക്കണം.സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക എന്നാണ് തുമ്മാരുകുടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. #Asbestos