விநாயகர் சதுர்த்தி | சந்திரனுக்கு பாடம் கற்பித்த கணேசன்`

 

விநாயகர் சதுர்த்தி | சந்திரனுக்கு பாடம் கற்பித்த கணேசன்`

 

விநாயகர் சதுர்த்தி | சந்திரனுக்கு பாடம் கற்பித்த கணேசன்`

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  விநாயகர் சதுர்த்தி | சந்திரனுக்கு பாடம் கற்பித்த கணேசன்`
   
   
   
   
   
   
  வளர்பிறை சதுர்த்தி நாளான நான்காம் நாளில் வானத்தில் பிறைச்சந்திரனைப் பார்க்கக் கூடாது என்று சொல்வார்கள். அப்படி பார்த்தால் அந்த மாதம் முழுவதும் நாய் படாத பாடுதான் என்றும் எச்சரிப்பார்கள். இதற்கு ஒரு கதையே உள்ளது. According to mythology, on the fourth day of the Bhadrapad month, Lord Ganesha was returning home with the mouse, moon god Chandra began to laugh aloud and commented on his belly and the tiny mouse. In order to teach the moon a lesson, Lord Ganesha cursed him that no light would ever fall on him.