గణేష్ చతుర్థి 2018 : వినాయకుణ్ణి పూజించే విధానం మరియు నియమాలు

 

గణేష్ చతుర్థి 2018 : వినాయకుణ్ణి పూజించే విధానం మరియు నియమాలు

 

గణేష్ చతుర్థి 2018 : వినాయకుణ్ణి పూజించే విధానం మరియు నియమాలు

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  గణేష్ చతుర్థి 2018 : వినాయకుణ్ణి పూజించే విధానం మరియు నియమాలు
   
   
   
   
   
   
  Lord Ganesha is considered as the most prominent god in the Hindu pantheon. He is known for his elephant head and can be spotted in every Hindu household - as an idol in the pooja room, at the entrance of the house, on calendars and where not. Ganesha is worshipped by all - the young and the old, the rich and the poor - to invoke blessings, wisdom and prosperity. Ganesha is known by 108 other names. Vinayak is one among them which is known to all. Hence Ganesh Chaturthi is also referred to, by people, as Vinayak Chaturthi. #GaneshaChaturthi #VinayakChaturthi #Hindu #wisdom #prosperity #Visarjan సంవత్సరానికి ఒక్కసారి వచ్చే 'గణేష్ చతుర్థి'ని, 11 రోజుల వేడుకగా నిర్వహిస్తారు. ఈ పదకొండు రోజుల గణేష్ చతుర్థిలో, నిమజ్జనాన్ని వివిధ రకరకాల కాలానుసారంగా ఒకటిన్నర రోజులు, ఐదురోజులు, ఏడు రోజులు లేదా పదకొండు రోజులుగా నిర్వహిస్తారు. గణేష్ చతుర్ది లానే గౌరీ చతుర్దిని కూడా నిర్వహించబడుతుంది, అలాగే గణేష్ నిమజ్జనంతో పాటు గౌరీని నిమజ్జనాన్ని కూడా కలిపి చేస్తారు. హిందువులు ఈ పదకొండు రోజులు ఆనందంతో సంబరాలు చేసుకుంటారు.